Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 527.42

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 527.42 (TX 2021-04-14)

DAAM 1.39


§ 1


obv. i 1 1 É DINGIR-LIM ŠA DGAŠAN URUša-[m]u-ḫa


obv. i 2 É DINGIR-LIM ti-it-ti-ia-an


obv. i 3 MEŠ É DINGIR-LIM a-ša-an-zi


obv. i 4 [A]LAMḪI.A-ši ku-e pé-ra-an nu NA₄


obv. i 5 ar-ḫa iš-ḫu-u-wa-an ⸢ḫar⸣-kán-zi


obv. i 6 wa-aš-pa-aš ŠAE-PIŠ⸣ [GADA] KÙ.SI₂₂ ar-ḫa


obv. i 7 pí-ip-pa-an-za wa-aš-⸢ku-uš-ma⸣ ku-i-e-eš


obv. i 8 na-at ḫa-an-ti-i TUP-PU§ 2


obv. i 9 1 É⸣ DINGIR-LIM ŠA D10 URUḫa-⸢la⸣-ab ⸢Dḫé⸣-pát URUḫa-⸢la⸣-a[b]


obv. i 11 UL SIG₅-an-te-eš BI-IB-RIḪI.A-ši [NU.G]Á[L(?)]


obv. i 12 ku-ut-ta-aš ú-nu-wa-aš-ḫa-aš pé.-an x-[x]-⸢za⸣


obv. i 13 na-aš IŠ-⸢TU⸣ KÙ.DÍM UL SIG₅-[an]-⸢za⸣


obv. i 14 NA₄-ia ar-ḫa iš-ḫu-u-wa-an ḫ[ar]-⸢kán-zi⸣


obv. i 15 MUNUSni-ir-ni-iš NU.⸢GÁL⸣ DUMU.MUNUS É DINGIR-L[IM NU.GÁ]L


obv. i 16 MUNUS!ku-ma-ša-⸢al⸣-liš NU.GÁL MUNUSir-ḫu-[i-ta-liš]


obv. i 17 NU.GÁL Éḫé!-gur 1 Tablet: I. [ (vacat)] D10 ar-ḫa pí-i[p-pa-a]n


obv. i 18 GIŠKÁ.GAL an-dur-ia-aš Éar-ki-i-[ú-i?]


obv. i 19 ni-ni-en-kán A-NA É DINGIR-LIM D10 [ (vacat?) ]


obv. i 20 A-NA ⸢É⸣ A-⸢BU⸣-SÍ GIŠ.ÙRḪI.A u-da-⸢an-te⸣-eš


obv. i 21 A⸣-NA x x x ⸢ar⸣-ḫa ḫar-ra-an [š]a-aš-⸢ta⸣-〈aš〉 aš-nu-an-za


obv. i 22 Ì.GIŠ ⸢KAŠ⸣ (ca. 5-6 signs) ⸢Ì⸣.DÙG.GA (up to ca. 4 signs)x


obv. i 23 pé-eš-kán-⸢zi⸣ 1 x ⸢GIBIL⸣ É[ (space for 1-2 signs) ]


obv. i 24 EZEN₄ IK-RI-BI mkán-⸢tu-zi⸣-l[i 1-aš(?) ša]r-ra-aš


obv. i 25 i-ia-an-za ⸢2⸣-an šar-ra-aš-ma ⸢kar⸣-ša-an-za


obv. i 26 2 DUG GEŠTIN URUzi-zi-ma-za IŠ-⸢TU⸣ UD A-BI DUTU-ŠI


obv. i 27 kar-ša-an 2 DUG GEŠTIN⸣ ku-it A-NA EZEN₄MEŠ


obv. i 28 [x] x (space for ca. 5 signs)x ⸢ki⸣-nu-un-ma 2-an


obv. i 29 [ ]x [ ]


obv. i 30 kar-[ša-an (-) … ]

(2 uninscribed lines) §


§ 3


obv. i 31 3 ⸢É⸣ [DINGIR-LIM ]


obv. i 32 Ù [ ]


obv. i 33 *UL*[ ]


obv. i 34 (erased line)


obv. i 35 ⸢LÚ⸣NAR URUka-ni-i[š ]


obv. i 36 nu ⸢2?GALḪI.A aš-nu-ma-an-[zi ]


obv. i 37 A-NA ⸢EZEN₄⸣ ḫi-ia-ra-aš-š[i? ]


obv. i 38 GU₄ÁB NIGA i-ia-an-za [ ]


obv. i 39 ma-ak-la-an-te-eš [ ]


obv. i 40 GIŠGUL-za-at-tar Š[A? ]


obv. i 41 URUGIDRU-za ú-da-aš [ ]


obv. i 42 NINDA.GUR₄.RA BABBAR GIM-an[ ]


obv. i 43 nu me-ek-ki na-[ak-ki(?) ]


obv. i 44 ⸢ki⸣-nu-un-ma ku-[ ]


obv. i 45 BAL-kán-zi [ ]


obv. i 46.-an ši-ia-[an-zi(?) ]


obv. i 47 [a]r-ḫa x[ ]

(breaks off)


§ 4′


obv. ii 1 ⸢LÚ⸣NAR NU.GÁL ⸢LÚ⸣MEŠ É ⸢DINGIR⸣-LIM ENMEŠTU₇⸣


obv. ii 2 UL UGU ti-ia-an-te-eš GIŠŠIMḪI.A⸣ ša-m[e]-nu-ma-aš


obv. ii 3 Ì LÀL GIŠIN-BU ⸢Ì.DÙG.GA⸣ NU.GÁL


obv. ii 4 ALAM LUGAL-aš ⸢ar-ḫa 2? ku⸣-ra-am-ma-an [ (vacat)]


obv. ii 5 na-at EGIR-pa GAR-⸢ri⸣ GIŠ⸢BANŠUR⸣ ḫu-⸢it?⸣-na-⸢i?⸣-[i]a


obv. ii 6 ar-ḫa pí-⸢ip-pa-an GUL?-an?⸣-ma-at UL


obv. ii 7 ⸢É⸣TAR-NU-ZA ⸢ar⸣-ḫa pí-ip-pa-an-za D10 ⸢KARAŠ⸣


obv. ii 8 [n]a-a-wi₅ ⸢DÙ-an SI.GAR⸣ ŠA GU₄ AM.SI NU.GÁL§ 5′


obv. ii 9 DLIŠ⸣ wa-a[l-li-wa-a]l-li-ia-aš NA₄ IŠ-TU NÍ.⸢TE⸣


obv. ii 10 [d]a-pí-an-da-za ⸢ar-ḫa⸣ iš-ḫu-u-wa-an ⸢ḫar⸣-〈kán?〉-zi


obv. ii 11 A-NA DLIŠ URUwa-⸢ar-aš⸣-pa É DINGIR-LIM NU.GÁL


obv. ii 12 na-aš-kán ⸢ŠÀ É DINGIR-LIM⸣ ŠA DLIŠ LÍL


obv. ii 13 an-na-al-⸢la⸣-za [DINGIR? URU?]-aš INA (erasure) URUwa-ar-〈aš〉-pa


obv. ii 14 ⸢e⸣-eš-ta INA?(space for 2-3 signs) -⸢ša⸣-ma-kán GIŠTIR


obv. ii 15 [ar-ḫ]a 𒑱ḫa-aš-⸢pa-an⸣ GIŠZA.LAM.GARḪI.A ku-e-⸢da⸣-aš


obv. ii 16GIŠ⸣ip-pí-ia-⸢aš⸣ GAM-an e-eš-ta


obv. ii 17 A⸣-NA DINGIR-LIM ⸢ku⸣-[e-da-ni p]é-di SISKUR pé-eš-kán-zi


obv. ii 18 na-at-kán ⸢GIBIL⸣-[an(?)]

(2 uninscribed lines) §


§ 6′


obv. ii 19 1 ⸢É⸣ DINGIR-LIM D10 URUz[i-ip-la]-da Ù D10 KARAŠ


obv. ii 20 I-⸢NA⸣ Éḫa-le-en-⸢tu⸣-u-w[a-ša-at] ŠA É.GAL ḫu-uḫ-ḫa-aš


obv. ii 21 EG[IR-a]n É DINGIR-LI[M NU.GÁ]L ENMEŠ TU₇-ši UL


obv. ii 22 a-⸢ša⸣-an-zi M[EŠ É.*GA]L ku-i-e-eš*


obv. ii 23 ⸢ke⸣-[e-z]a GAL DUB.SAR [ (ca. 3 signs) ]-eš-ta!


obv. ii 24 n[a-at(?)]*ŠA x* (space for 2-3 signs) *MEŠ te-pu-uš!?*


obv. ii 25 [ ]*⸢na⸣-a-wi₅ {x} pa-ra-⸢a⸣ {x}* ap-pa-an-za


obv. ii 26 [ ]x ⸢KI⸣ x [ ]


obv. ii 27 [ ]x [ ]

(breaks off)


§ 7′


rev. iii 1′ [ ]x ?


rev. iii 2′ [ ]x§ 8′


rev. iii 3′ [ I]GI?-a[n-da(?)]


rev. iii 4′ [ A-N]A? D10 ŠA ⸢É⸣ mla-ba-ar-na


rev. iii 5′ [Dḫa-an-ti-t]a-aš-šu-uš DA[MAR].UTU


rev. iii 6′ [ ]D!AMA.GU₄ [D]mu-li-〈li〉-ia-aš


rev. iii 7′ [ ] É⸢MEŠGAL [NU?].⸢GÁL⸣


rev. iii 8′ [ -š]i? NU.GÁL


rev. iii 9′ [ ]x-ša-⸢at-kán⸣


rev. iii 10′ [ ]x-x-[i]a-aš EGIR-⸢an⸣


rev. iii 11′ [x x] x-ma-aš[ (ca. 6-7 signs) ]x-an


rev. iii 12′ [ ] (erasure) [ ]§ 9′


rev. iii 13′ D?10?⸣ lu-la-ḫi-i[n (ca. 4 signs) ]x


rev. iii 14′ [d]a?-an-te-eš I-NA Éḫa-le-⸢en-tu⸣-wa-ša-at-kán


rev. iii 15′ [Š]A É.GAL ḫu-uḫ-ḫa-aš EGIR-an-ši


rev. iii 16′ ⸢É⸣ DINGIR-LIM-ma-aš É DINGIR-LIM UL Ì.GÁL§ 10′


rev. iii 17′ [ n]*É DINGIR-LIM* (erasure)


rev. iii 18′ [x x x DLI]Š?URUša-mu⸣-ḫa 1 DLIŠ LÍL


rev. iii 19′ [1?] *⸢É⸣ DINGIR-LIM DLIŠURU⸣[m]a-ra-ša-an-ti*-ia


rev. iii 20′ [1] ⸢D10 URU⸣ḫa-la-ab ⸢D⸣[ḫ]é-pát URUḫa-la-⸢ab⸣


rev. iii 21′ [1] D10⸣ pí-ḫa-ša-aš-⸢ši⸣ DUTU [UR]U-na Dme-zu-⸢la⸣


rev. iii 22′ [1] D10 URUzi-pí 1 Da-ba-r[a]


rev. iii 23′ [1] ⸢D10URU⸣zi-⸢ip⸣-la-[d]a 1 D10 [URUwa-r]a-aš-pa


rev. iii 24′ [1] ⸢DKAL⸣ PAN 1 DAL-LA-TUM Ì.G[Á]L


(end of column)


§ 11′′


rev. iv 1′ É⸣ar-ki-⸢ú-i?⸣[ ]§ 12′′


rev. iv 2′ 2 NA₄ZI.KIN Dx[ ]


rev. iv 3′ A-NA⸣ ḫa-az-zi-⸢wi₅⸣[ ]


rev. iv 4′ (erasure)


rev. iv 5′ ⸢DÙ⸣-at GIŠTIR [ ]§ 13′′


rev. iv 6′ 1 NA₄ZI.KIN ḪUR.SA[G ]


rev. iv 7′ŠA⸣ É.GAL URUka-š[a-ia(?) ]


rev. iv 8′ MEŠ É.GAL URUka-r[a-aḫ-na(?) ]§ 14′′


rev. iv 9′ 1 NA₄ZI.KIN[ ]


rev. iv 10′ ÍDma-ra-a[š-ša-an-ta-aš ]


rev. iv 11′ SISKUR-ši MU-[aš ]§ 15′′


rev. iv 12′ 1 NA₄ZI.⸢KIN⸣[ ]


rev. iv 13′ GUB-ri SISKUR-ši x[ ]§ 16′′


rev. iv 14′ 1 NA₄ZI.KIN ⸢IM?.U₁₉?⸣.[LU(?) (ca. 3 signs) ]IZ x[ ]


rev. iv 15′ SISKUR-ši ⸢LÚ⸣MEŠ É.GAL URUka-ra-aḫ-na [SUM-zi]§ 17′′


rev. iv 16′ 1NA₄⸣ZI.KIN DA.A ⸢SISKUR⸣-ši ma-x-[ SUM-zi]


rev. iv 17′ 1 NA₄ZI.KIN ták-na-aš DUTU-uš SISKU[R-ši SUM-zi]


rev. iv 18′ 1 NA₄ZI.KIN DDAG-⸢iš⸣ SISKUR-ši L[ÚMEŠ SUM-zi]


rev. iv 19′ 1 NA₄ZI.⸢KIN⸣ DNIN.É.GAL [ ]


rev. iv 20′ [L]ÚMEŠ mta-pa-li-ia-aš SUM-[zi ]x x[ ]


rev. iv 21′ [AŠ?]-⸢RU⸣ ḫu-ut-na-li-ia-aš še-er -ri UL [ ]§ 18′′


rev. iv 22′ 2 NA₄ ÍDma-⸢ra⸣-aš-ša-an-ta GIŠar-me-ez-z[i- ]


rev. iv 23′ SISKUR-ši ⸢EN.NU⸣.[UN]ₓ ⸢KI?⸣ UR? TI SUM-zi -a[t]§ 19′′


rev. iv 24′ 1 NA₄⸣[Dḫi?-i]š?-ḫu?-ra? 𒀹wi₅-te-ia-an-za[ (vacat?) ]


rev. iv 25′ ⸢DINGIR⸣-LUM ḫa-me-eš-ḫi INA MU 3KAM pé-e ⸢ḫar-kán-zi⸣ [ (vacat)]


rev. iv 26′ 1 NA₄ZI.⸢KIN⸣ da-ba-⸢ra GIŠKIRI₆⸣ [DINGIR-LUM MU]2KAM⸣ p[é-e ḫar-kán-zi]


rev. iv 27′ DINGIR-L[UM] A-NA EZEN₄ MU 3KAM pé-e ⸢ḫar-kán⸣-zi -a[t]§ 20′′


rev. iv 28′ an-da-at UL wa-aḫ-nu-wa-an [ (vacat)]§ 21′′


rev. iv 29′ ḫu-u-wa-ap-pí-ia-aš É-ši -ši INA ḪUR.SAGma-wa-li-i[a]


rev. iv 30′ ⸢SISKUR⸣-ši MU-aš MEŠ URUwa-tar-wa SUM-zi INA MU 3KAM -zi [ (vacat?)]§ 22′′


rev. iv 31′ ⸢ḪUR⸣.SAGma-wa-li-ia-aš šu-up-pí-⸢eš⸣-šar SAG.DU-i-ši-kán ⸢še-er⸣


rev. iv 32′ 1 GIŠ-ṢÍ GUB-ri šu-up-pí-eš-[ni?] ⸢SISKUR⸣ a-pí-ia pé-eš-[kán-zi]


rev. iv 33′ A-NA D10 URUma-wa-li-ia ⸢SISKUR⸣ INA MU 3KAM a-pí-ia SUM-an-[zi]


rev. iv 34′ ⸢ARAD⸣MEŠ É.GAL D10 URU⸢ḫu?-u?⸣-la-na -zi

(end of column)


§ 23′′


lo. e. 1 ⸢ḪUR.SAG⸣aš-ti-ia-ap-ra-aš šu-up-pí-eš-⸢šar⸣


lo. e. 2 1 NA₄ZI.KIN GUB-ri SISKUR šu-up-pí-aḫ-ḫu-w[a-aš]


lo. e. 3 ⸢LÚ.⸣MEŠURU?〉aš-ta-ru-ut-ta ⸢SUM⸣-zi ḪUR.SAG-kán ḫa-aš-⸢pa⸣-[an-za]


lo. e. 4 pa-ra-a-aš ⸢tar?-na?⸣-an-za


§ 24′′


l. e., l. col. 1 [ ]x x


l. e., l. col. 2 [ ]ḪI.A mkán-t[u-zi-li]


l. e., l. col. 3 [ UR]U?⸢ḫa⸣-ra-na!-⸢za⸣ NINDA-ma ⸢KAŠ⸣


l. e., l. col. 4 [ pé-e]š-kán-zi -at§ 25′′


l. e., l. col. 5 [ N]A₄ZI.KINḪI.A ŠÀ 2 ZIḪI.A ⸢GIDIM⸣


l. e., l. col. 6 [ É.GAL ḫu-u]ḫ-ḫa-aš ta-ru-up-ta-at§ 26′′


l. e., r. col. 1 1 mu-li-li-ia-aš SISKUR-ši -⸢ri⸣ 1 an-na-ri-iš 2 ?-ši-ia-aš ⸢ša-aš⸣-x-x-[ti-eš(?)]


l. e., r. col. 2 2 ka-ri-pa-aš ka-ri-pa-ti-eš 2 pé-⸢en⸣-na-aš pé-en-na-⸢ti-eš⸣


l. e., r. col. 3 1 a-aš-šu-wa-an-ta-aš 1 ⸢PÚ⸣ a-da-ni-ia-aš ŠU.NÍGIN 10 ⸢PÚḪI.AURUz[i-p]í


l. e., r. col. 4 SISKUR A-NA mu-li-li-ia-pát Ì.GÁL ke-⸢da⸣-aš-⸢ma⸣ UL Ì.GÁL