Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 528.22

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 528.22 (TX 2016-06-03)

KUB 44.4 {A1} + KBo 13.241 {A2}


§ 1


{A1}obv. 1 [ma-a-an(?)] ⸢A⸣-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa ḫa-me-eš-[ḫi E]ZEN₄ GAL [DÙ-an-zi(?)]


{A1}obv. 2 [n GU₄] NIGA(?) 6 UDU6DUGKA.GAG.A 5 PA ZÌ.DA ŠÀ.BA 2 PA ZÌ.[DA (ca. 5 signs) ]


{A1}obv. 3 [n SÍGk]i-iš-ri-iš 2 DUGNAM-MA-AN-DUM Ì.NUN ša-ša-an-na-aš [ (ca. 5 signs) ]


{A1}obv. 4 [TA?] ⸢É⸣.GAL ši-ia-an-[n]a-aš pí-an-zi nu-kán ŠÀ EZEN₄ ⸢ki⸣?-i ḫa-[ ]


{A1}obv. 5 [ (1-2 signs) ] AB É.GAL šisic-[i]a-an-na-aš GUNNI ge-nu-x[ (1-2 signs) ]x ⸢IA⸣[ (ca. 7 signs) ]


{A1}obv. 6 [ (1-2 signs) ]x-kán LÚ.MEŠḫa-a-⸢pí⸣-ia-aš URUDUwa-ar-ši-na-a[z (1-2 signs) ]x x[ (ca. 8 signs) ]


{A1}obv. 7 [nu-u]š?-ši(?) ZAG-na-az ⸢1 NINDA⸣a-a-an 1 SÍGki-iš-ri-i[š (ca. 2 signs) ]x ⸢WI₅⸣?[ ]


{A1}obv. 8 GUB-la-za-ia QA-TAM-MA-⸢pát⸣ ti-an-zi nu a-pé-d[a(-) (ca. 2 signs) -z]i?[ ]


{A1}obv. 9 na-an-kán ḫa-ad-da-an-zi nu-uš-ši KUŠ?x x[ ]


{A1}obv. 10 an-da-ma-kán PÍ-IN-DU pé-eš-ši-⸢ia⸣-a[n-zi(?) ]x x[ ]


{A1}obv. 11 ⸢e⸣-kán-wa-ká[n] an-⸢da⸣ pé-eš-ši-e-[ez-zi(?) ]x x[ ]


{A1}obv. 12 [n]a-aš UGU x [x x -z]i na-aš [ ] nam-ma x[ ]


{A1}obv. 13 ⸢nusic LÚ⸣sic.MEŠḫa-pí-⸢ia-aš⸣ NÍG.BA te?-[ (ca. 8 signs) ] UGULA LÚ.MEŠḫa-p[í-ia-aš ]


{A1}obv. 14 [ar-ḫ]a(?) pé-e-ḫu-da-an-zi [ (ca. 6 signs) ] iš-ḫa-mi-iš-ká[n-zi ]


{A1}obv. 15 [ (1-2 signs) ]x a-da-an-na a-ku-w[a-an-zi (ca. 6 signs) a]n-da-ma-za GUDU₁₂ [ ]


{A1}obv. 16 [ (ca. 2 signs) n]u-uš-ma-aš a-da-⸢an⸣-[na (ca. 6 signs) ]x-⸢a⸣?-i nam-ma pí-ia-x[ ]§ 2


{A1+2}obv. 17/1′ 1 GU₄2sic UDU2?⸣ ⸢DUG⸣KA.GAG.A4?[ (ca. 5 signs) ] 1 PA ZÌ.DA DUR₅ 2 GA.KIN.AG [ (vacat) ]


{A1+2}obv. 18/2′ 2 SÍGki-iš-ri-[i]š 2 DUGNAM-[MA-AN-DUM A-NA(?) EZ]EN₄ḪUR⸣.SAG⸢pùš⸣-ku-ru-nu-wa


{A1+2}obv. 19/3′ MEŠ É.GAL ši-ia-na-aš x[ ]§ 3


{A1+2}obv. 20/4′ 1 GU₄ 2 UDU 5 DUGKA.G[AG].⸢A 3? PA⸣ Z[Ì.DA (2-3 signs) ] 2 PA ZÌ.DA DUR₅ 2 GA.KIN.AG 2 SÍG⸢ki⸣-iš-ri-iš


{A1+2}obv. 21/5′ ⸢LÚ⸣MEŠ É.GAL ši-ia-na-aš [A-NA E]ZE[N₄ (1-2 signs) ] É mla-ba-ar-na pé-eš-kán-zi§ 4


{A1+2}obv. 22/6′5?UDU 5 GA.KIN.AG 1 DUG[KA.GAG.A (ca. 3 signs) ]x LÚ.MEŠÉ.GAL ši-ia-an-na-aš


{A1+2}obv. 23/7′ A-NA EZEN₄ GURUN A-NA DMUNUS.L[UGAL URUka-a-ta-p]a(?) pí-an-zi§ 5


{A1+2}obv. 24/8′ 2 DUGKA.GAG.A 2 PA ZÌ.DA M[EŠ É.GAL(?) URUk]a-a-ša-ia(?) A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pé-eš-kán-zi


{A1+2}obv. 25/9′ 1 UDU 1 DUGKA.GAG.A 1 PA ZÌ.DA [LÚMEŠ É.GAL] ⸢ši⸣-ia-an-na-aš A-NA EZEN₄ er-ḫa-aš A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa§ 6


{A1+2}obv. 26/10′ 3 UDU 3 DUGKA.GAG.A 3 PA ⸢ZÌ.DA⸣ [LÚMEŠ] É.[GAL] LUGAL KUR URU⸢i⸣-šu-wa-aš A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pé-eš-kán-zi


{A1+2}obv. 27/11′ 1 UDU 1 DUGKA.GAG! 1 PA ZÌ.DA LÚ[MEŠ É.GA]L A-⸢NA⸣ EZEN₄ še-li-ia-aš A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa ⸢pí!⸣-an-zi GIM-an


{A1+2}rev. 19′/8′ še-li-in šu-un-ni-ia-an-zi nu-za MUNUS⸢AMA⸣.DINGIR-LIM TÚGše-ek-nu-uš


{A1+2}rev. 20′/9′ ar-ḫa 𒑱za-al-li-it-ti nu-⸢kán⸣ ma-ši-wa-an TÚGše-ek-nu-uš GAM ap-pa-an-⸢zi⸣


{A1+2}rev. 21′/9′bis na-at-za MUNUSAMA.DINGIR-LIM da-a-i§ 7


{A1+2}obv. 28/12′ 2 DUGKA.GAG.A 2 PA ZÌ.DA ⸢LÚMEŠ É.GAL la-ba⸣-ar-na A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pí-an-zi§ 8


{A1+2}obv. 29/13′6DUGKA.GAG.A 1 PA ZÌ.DA ⸢LÚMEŠ É⸣.GAL DUTU-ŠI A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pí-an-zi§ 9


{A1+2}obv. 30/14′ 1 DUG⸢KA⸣.GAG.A 1 BÁN ZÌ.DA MEŠ ⸢É⸣.GAL ⸢SANGA? A-NA DMUNUS.LUGAL⸣ URUka-a-ta-pa pí-an-zi§ 10


{A1+2}obv. 31/15′ [n] ⸢DUG⸣KA.⸢GAG⸣.A n x ZÌ.DA MEŠ LUGAL KUR URUx[ (ca. 2 signs) A-NA DMUNUS.LU]GAL URUka-a-ta-pa pí-an-zi


{A1+2}obv. 32/16′1DUGKA.GAG.⸢A⸣ 1 BÁN ⸢ZÌ.DA MEŠÉ.GAL MUNUS.LU[GAL A-NA]D⸣M[UNUS.LUGAL] URUka-a-ta-pa pí-an-zi§ 11


{A1+2}obv. 33/17′ 4 DUGKA.GAG.A 1 BÁN ZÌ.DA L[ÚKI]SAL.LUḪ Éḫa-⸢le-en-tu-wa⸣-aš


{A1+2}obv. 34/18′ A-NA DMUNUS.LUGALURU⸣ka-a-ta-pa pí-an-zi§ 12


{A1+2}obv. 35/19′ 2 DUGKA.GAG.A [n x Z]Ì.DA LÚ.MEŠA-SI-RUM(?) A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-⸢a⸣-ta-pa pí-an-zi§ 13


{A1+2}obv. 36/20′ 1 DUGKA.GAG.A 1 BÁN ZÌ.DA ARADMEŠ mša-an-ga-bi A-NA DMUNUS.LUGALURU⸣ka-⸢a⸣-ta-pa pí-an-zi§ 14


{A1+2}obv. 37/21′ 2 DUGKA.GAG.⸢A⸣ 2 BÁN ZÌ.DA ARADMEŠ m.DUTU.ŠAR-pí A-NA DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pí-an-[z]i§ 15


{A1+2}obv. 38/22′ (traces) URU?li-ik-⸢pí⸣-x[ ]x-az


{A1+2}obv. 39/23′ [ ]x A-NA [DMUNUS.LUGAL URUka-a-ta-pa pé-e]š-⸢kán⸣-z[i]

(breaks off)