Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 529.21

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 529.21 (TX 2016-06-03)

KBo 26.175§ 1′


1′ [ ]x D10 É [ ]


2′ [ ] 6 NINDA.GUR₄.RA ½ UP-[NI ]§ 2′


3′ [ ] ŠA ITU 1KAM-ma-aš-ši [ ]§ 3′


4′ [ ] ŠA ITU 12KAM-ma-aš-ši [ ]


5′ [ ] 5 PA4BÁN NÍG.ÀR.RA x[ ]§ 4′


6′ [ Š]A ITU 1KAM-ma-aš-ši EZ[EN₄? ]


7′ [ NINDA] ⸢a⸣-a-an ŠA ½ BÁN [ ]


8′ [ ]x ŠA 1 UP-NU ZÌ.DA [ ]


9′ [ B]ÁN? Ì.NUN 1 DUGḫ[u-up-pár(?) ]§ 5′


10′ [ ŠA IT]U 12KAM 12 UDU [ ]


11′ [ ] NÍG.ÀR.RA 1 BÁN [ ]


(breaks off)