Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
Kontakt

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Gesucht: INVNR:~/c~1634 CTH:~~ PUBL.:~~~ ALIA:~~
5 Text(fragment)e

Inventarnummer PublikationCTH Fundort Zeit Anmerkungen
234/b s. 1634/c . . . k.A. TLH .
666/c s. 1634/c . . . k.A. TLH .
1634/c . KBo 29.204 772.3.A Bk. A: Grosses Geb., Raum 5, Nordteil, Tabl.-Schutt. jh. TLH Join D. Groddek (6.8.1996, 6.9.2014); s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 304f., 316f.;
Join D. Groddek (6.8.1996, 6.9.2014); s. F. Starke, StBoT 30, 1985, 304f., 316f.; vgl. G. Szabó, FsA.I.Salonen, 1975, 337f.; I. Singer, StBoT 27, 1983, 147; H.M. Kümmel, FsOtten, 1973, 177f.; G.M. Beckman, StBoT 29, 1983, 147; E. Neu, StBoT 26, 1983, 153 Anm. 452; E. Badalì - S. Zeilfelder, KZ 104, 1991, 71-75; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 482 Anm. 118, 583 Anm. 282, 656 Anm. 151; R. Lebrun, 2. IKH, 1995, 254 mit Anm. 23; G. del Monte, FsHouwink ten Cate, 1995, 222f.; D. Yoshida, THeth 22, 1996, 253; J. Boley, IBS 97, 2000, 319, 334; J.L. Miller, JCS 54, 2002, 92 Anm. 28; id., StBoT 46, 2004, 113; M. Hutter, HbOr I/68, 2003, 240; J. Puhvel, JCS 64, 2012, 85; D. Groddek, DBH 47, 2015, 189f.; A. Mouton, StBoT 60, 2016, 123; Ch.W. Steitler, StBoT 62, 2017, 382f.
+234/b KUB 32.123 . Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte jh. TLH .
+666/c KBo 29.206 . Bk. A: Gr. Geb., Raum 5, Mitte, im Tablettenschutt. jh. TLH .
+2589/c KBo 71.3 . Bk. A: Grosses Geb., Raum 6, Nordteil, Tabl.-Schutt. jh. TLH .
(+)30/r KBo 46.257 . Bk. A *: Büyükkale w/7, aus Erdfüllung im vierten "Mauerkasten" des Geb. K. - brauner gebr. Ton jh. TLH .
2589/c s. 1634/c . . . k.A. TLH .
30/r s. 1634/c . . . k.A. TLH .

(Oben 1 Tafeln, 5 Fragmente)

--- no result in ANMERKUNGEN ---